Monthly Archives: October 2010

STRATEGI MEMBINA KARANGAN

KRITERIA PENSKORAN

Cemerlang (26 – 30)

  • Karangan menepati tema bahan rangsangan
  • Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas dan tepat.
  • Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik (peribahasa, slogan, kata-kata ucapan)
  • Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang.

DIMENSI WARISAN BANGSA: PERMAINAN TRADISIONAL

Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada permainan tradisional di negara kita. Huraikan pendapat anda tentang sebab-sebab permainan tradisional perlu dipertahankan. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

1.  PERENGGAN INTRODUKSI

[Tajuk karangan: Ayat Rangsangan] Sejak era nenek moyang lagi, permainan tradisional merupakan sebahagian kehidupan masyarakat Melayu. [Pengembangan: Ayat Huraian 1] Pelbagai jenis permainan yang beraneka ragam seperti galah panjang, wau, gasing, pelepah pinang, serak biji saga, dan sebagainya  masih dimainkan pada waktu senggang bersama-sama sanak saudara dan sahabat handai. [Pengembangan:Ayat Huraian 2] Permainan ini tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. [Fokus karangan: Ayat Arahan] Sesungguhnya, terdapat beberapa sebab kita wajar mempertahankan ataupun melestarikan permainan tradisional kita.

2.  PERENGGAN ISI 1 (JENIS DEDUKTIF)

[Idea karangan: Ayat Judul] Tidak dapat dinafikan, permainan tradisional merupakan warisan budaya Malaysia yang tidak ternilai. [Pengembangan:Ayat Huraian] Apabila musim menuai padi berakhir dan musim tengkujuh tiba, pesawah dan nelayan mengisi masa yang terluang dengan kerja-kerja sampingan serta permainan rakyat. [Pengembangan: Ayat Contoh] Pelbagai permainan tradisional dimainkan termasuklah guli, congkak, wau, selambut, sepak raga, gasing, dan lain-lain. [Kesimpulan: Ayat Penyimpul]Oleh sebab budaya ini warisan budaya bangsa Malaysia, maka warisan ini sewajarnya dilestarikan.

3.  PERENGGAN ISI 2 (JENIS DEDUKTIF)

[Idea karangan: Ayat Judul]Selain itu, permainan tradisional dapat dijadikan sumber hiburan ataupun rekreasi kepada masyarakat. [Pengembangan: Ayat Huraian ]Hal ini demikian kerana permainan tradisional mempunyai keunikannya yang tersendiri, mudah dimainkan, menyeronokkan, dan menghiburkan. [Pengembangan: Ayat Contoh] Masa yang terluang seelok-eloknya dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk bermain gasing leper, bulu ayam, konda kondi, sepak raga, dan sebagainya yang bersifat sihat kerana tidak membobrokkan akhlak mahupun menimbulkan ketagihan.  [Kesimpulan: Ayat Penyimpul]Sebagai sumber hiburan yang sihat, maka permainan tradisional sewajarnya dipopularkan dan dipertahankan daripada lenyap ditelan zaman.

4.  PERENGGAN ISI 3 (JENIS DEDUKTIF)

[Ayat Judul]Permainan tradisional juga dapat dijadikan suatu produk pelancongan yang menarik. [Pengembangan:Ayat Huraian]Pertunjukan permainan ini memang dapat menggamit pelancong-pelancong dari empat pojok dunia agar melancong sambil bersantai di negara kita yang kaya dengan keunikan budaya. [Pengembangan:Ayat Contoh]Melalui pelancongan inap desa (homestay), misalnya, tetamu asing kita bukan saja boleh dihidangi dengan permainan gasing pangkah dan wau bulan bahkan dapat menikmati keseronokan permainan. [Kesimpulan: Ayat Penyimpul]Pendek kata, permainan tradisional merupakan pemangkin perkembangan industri pelancongan kita.

5.  PERENGGAN INTIHA

[Rumusan: Ayat Kesimpulan] Sebagai akhirulkalam,  permainan rakyat yang berunsur tradisional banyak mendatangkan faedah kepada masyarakat dan negara. [Ayat Pandangan ]Jadi, janganlah dibiarkan permainan ini berkubur begitu sahaja. [Ayat Cadangan]Sebagai pewarisnya, maka kita sewajarnya mempertahankan dan mempopularkannya kerana tak kenal, maka tak cinta. [Ayat Pendirian/Penegasan]Biar sebagus mana sekalipun permainan moden, permainan tradisional tidak patut sekali-kali dipinggirkan dalam kamus hidup kita.


STRATEGI MEMBINA KARANGAN

Dimensi Antarabangsa

KEPENTINGAN PELABURAN ASING

INTRODUKSI

Malaysia merupakan salah sebuah pasaran baru yang menawarkan kelebihan bagi pelaburan langsung asing. Promosi dan penyelarasan pembangunan perindustrian dikendalikan oleh Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA). Agensi ini bertindak sebagai titik permulaan perhubungan untuk para pelabur yang berhasrat mengadakan projek-projek dalam sektor-sektor perkilangan dan perkhidmatan sokongan yang berkaitan di Malaysia. Demi menggamit para pelabur cenderung untuk menanam modal di negara kita, kerajaan mengorak langkah dengan menyediakan pelbagai kemudahan yang diperlukan terutama prasarana yang lengkap. Persoalannya, mengapakah kerajaan bersungguh-sungguh mahu memastikan pelabur asing memilih Malaysia?

Kepentingan 1: Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan

Sebenarnya dengan adanya pelaburan asing, banyak peluang pekerjaan yang dapat diwujudkan. Demi meningkatkan produktiviti, tenaga kerja rakyat yang mahir dan separuh mahir amat diperlukan walaupun teknologi moden digunakan. Dalam konteks Malaysia, belia lepasan sekolah memang mendahagakan pekerjaan untuk membaiki nasib diri dan keluarga. Golongan ini sedar, peluang bekerja di sektor awam amat terhad, ditambah lagi kelulusan setakat SPM, lalu kilang-kilang menjadi pilihan. Hal ini bermakna, kehadiran pelabur asing mampu mewujudkan peluang-peluang pekerjaan sekali gus mengurangkan kadar pengangguran dan seterusnya mengurangkan gejala sosial yang dicetuskan oleh penganggur. Misalnya, peragut beraja di mata, bersultan di hati kerana tiada sumber pendapatan yang halal. Dengan kata-kata lain, dengan hadirnya pelabur-pelabur asing, pekerjaan menanti belia, bukan belia menanti pekerjaan.

Kepentingan 2: Nadi penggerak pembangunan dari segi infrastruktur

Dari perspektif pembangunan negara, pelaburan asing merupakan nadi penggerak ke arah kemajuan negara dalam pelbagai sektor. Kemudahan asas yang sempurna merupakan nadi utama untuk mempergiat pembangunan perindustrian. Oleh itu, kerajaan telah memperuntukkan perbelanjaan yang besar untuk menyediakan kemudahan elektrik dan air, di samping sistem pengangkutan yang baik demi menarik dan menjayakan projek pelaburan asing. Hal ini demikian kerana negara kita perlu mempunyai iklim pelaburan yang kondusif demi menggamit pelabur-pelabur dari seantero dunia. Pelabur-pelabur asing sendiri pula akan menyediakan kemudahan rekreasi dan tempat kediaman untuk para pekerja. Penyediaan perhidmatan sosial ini akan meninggikan taraf hidup sosial rakyat negara ini. Contohnya, Jalan Sultan Azlan Shah telah dibina untuk memudahkan haluan kilang-kilang di Bayan Lepas dan Bayan Baru di Pulau Pinang. Pendek kata, pelaburan asing merupakan pemangkin pembangunan negara.

Kepentingan 3: Pemindahan teknologi mutakhir dan kepakaran

Bahkan, pelaburan asing membolehkan pemindahan teknologi moden serta kepakaran ke negara kita yang sedang membangun dengan pesatnya. Tidak dapat dinafikan bahawa penyelidikan dan pembangunan dalam bidang teknologi canggih menelan ongkos yang tinggi. Sehubungan dengan ini, Malaysia masih kekurangan sumber kewangan untuk membiayai projek-projek latihan dan penyelidikan demi mencapai teknologi moden. Masalah ini merupakan satu penghalang yang mengekang kemajuan sektor perindustrian, pendidikan, perubatan, pertanian, dan sebagainya. Melalui pelaburan asing, pelabur-pelabur asing akan membawa bersama teknologi dan sistem pengurusan moden serta tenaga profesional yang pakar dan produktif. Mereka juga akan melaksanakan pelbagai program untuk melatih buruh tempatan demi mengembangkan pengetahuan kepakaran agar pekerja-pekerja tempatan dapat diserapkan dalam projek pelaburan mereka. Contohnya, projek mencari gali minyak di Terengganu memerlukan teknologi yang canggih dan guna tenaga yang mahir. Tegasnya, pelabur asing menggalakkan pemindahan teknologi mutakhir dan kepakaran ke negara kita.

Kepentingan 4: Menambah pendapatan negara

Dalam pada itu, pendapatan negara akan bertambah melalui pelaburan asing. Pengaliran wang ke luar negara akan berkurangan kerana banyak barangan import telah digantikan dengan barangan tempatan. Sebelum ini, kebanyakan bahan mentah dieksport ke negara-negara maju dengan harga yang rendah. Kemudian, bahan mentah ini diproses menjadi barangan siap dan dijual semula ke negara ini dengan harga yang lebih tinggi. Kemasukan pelaburan asing membolehkan modal yang banyak dan kepakaran disalurkan ke kilang-kilang perusahaan tempatan. Bahan-bahan tempatan boleh diproses oleh kilang-kilang di negara ini. Dengan cara ini, harga dan penggunaan bahan mentah tempatan lebih terjamin, di samping menyumbangkan pendapatan kepada negara dari segi cukai. Malah, sumber kewangan dalam projek-projek pelaburan asing itu merupakan modal pelaburan yang tidak perlu dibayar balik. Dalam usaha mengatasi kemelesetan ekonomi dan memajukan taraf kehidupan rakyat, pihak kerajaan banyak meminjam daripada intitusi kewangan asing sehingga menyebabkan hutang negara mencapai 45 billion ringgit pada tahun 2009. Maka melalui pelaburan asing, kerajaan tidak perlu meminjam dan berhutang keliling pinggang.

Intiha

Deduksinya, kepentingan dan sumbangan pelabur asing kepada negara kita tidak ternilai. Jadi, langkah-langkah proaktif, konstruktif dan pragmatik perlulah diambil agar negara kita menjadi pilihan utama di rantau ini. Dalam hal ini, kita perlu sensitif dan peka akan kehendak dan cita rasa mereka dengan melonggarkan dasar ekuiti asing untuk sektor perkilangan, seperti pelabur asing sekarang boleh memegang 100% ekuiti tanpa mengambil kira tahap eksport. Selain itu, birokrasi dalam pelaburan asing perlulah dipermudah agar tidak menyusahkan para pelabur asing, di samping membanteras gejala rasuah atau tumbuk rusuk sehingga akar umbinya. Iklim siasah yang mantap yang kita kecap sekarang juga haruslah dipelihara. Dengan adanya pengaliran masuk modal, teknologi canggih, pendapatan, dan sebagainnya tidak mustahil bagi kita untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain di rantau ini. Seterusnya, konsep 1Malaysia dan Wawasan 2020 akan menjadi realiti, bukannya angan-angan kosong.

KERTAS RAMALAN BMSPM 2010

BAHASA MELAYU

KERTAS 1

 

Bahagian A

 

[30 markah]

[Masa dicadangkan: 45 minit]

 

Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada permainan tradisional di negara kita. Huraikan pendapat anda tentang sebab-sebab permainan tradisional perlu dipertahankan. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Bahagian B

 

[100 markah]

[Masa dicadangkan: 1 jam 30 minit]

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

BAHASA MELAYU

KERTAS 2

 

Soalan 1: Rumusan

[30 markah]

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kekangan masyarakat untuk menderma organ dan usaha untuk mengatasinya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Kesedaran dalam kalangan masyarakat kita mengenai kepentingan menderma organ masih berada pada peringkat yang amat rendah. Walaupun penderma dibenarkan oleh kebanyakan agama termasuk Islam, tetapi masih ramai yang berasa ragu untuk berbuat demikian kerana belum ada ahli masyarakat di sekeliling mereka yang sudah berderma untuk dijadikan model. Malah, mereka tidak sanggup berderma bukan sahaja kepada ahli masyarakat yang lain tetapi juga kepada ahli keluarga sendiri disebabkan bimbang akan mendatangkan kemudaratan serta kecacatan pada jenazah dan dirinya. Selain itu, banyak persoalan yang berkaitan dengan etika dan hukum agama juga ditimbulkan berhubung dengan perkara ini. Antaranya, pembedahan pemindahan organ merupakan perbuatan menyeksa jenazah atau menyebabkan jenazah itu tidak dapat dikebumikan dalam keadaan yang sempurna.

Pada mereka, pemindahan dan pendermaan organ haram di sisi agama Islam. Walhal, hukum mengenai pemindahan organ ini telah diputuskan dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang diadakan. Jadi, isu mengenai pemindahan organ ini tidak seharusnya berbangkit dan dibangkitkan oleh mana-mana pihak. Hal ini kerana pemindahan dan pendermaan organ diharuskan dalam Islam bagi membantu menyelamatkan manusia yang lain serta mengurangkan penderitaan yang dialami oleh seseorang insan berikutan penyakit yang dihidap. Pemindahan organ ini sebenarnya pernah dilakukan oleh pakar perubatan Islam pada masa silam. Yang diharamkan oleh Islam ialah perbuatan mencacatkan tubuh badan manusia untuk tujuan suka-suka ataupun untuk kecantikan diri.

Dalam konteks perubatan, pemindahan organ dibuat bukan bertujuan untuk mencacatkan anggota tubuh, jauh sekali untuk  mencabuli kehormatan jenazah, tetapi merupakan satu kaedah perawatan terhadap penyakit yang berbahaya. Orang ramai sedar bahawa pemindahan organ tidak dilakukan secara sembarangan, sebaliknya dilakukan setelah mendapat kebenaran daripada diri, waris, atau keluarga si mati, mengikut peruntukan undang-undang, tetapi masalahnya ialah masyarakat tiada keinginan membantu orang lain dengan mengorbankan sedikit keselesaan diri. Kita tidak dapat menafikan bahawa faktor budaya menjadi penghalang untuk masyarakat menderma organ. Sejak kecil lagi, kita dididik menderma wang ringgit, masa dan tenaga, tetapi kita tidak pernah diajar untuk menderma organ.

Bagi mereka yang berfikiran terbuka, memang ada keinginan untuk menderma organ, tetapi ada sahaja yang menghalang seperti ahli keluarga. Jikalau rakan yang menghalang tidak mengapa, tetapi jika bantahan daripada ibu, sudah tentu kita tidak sanggup ingkar. Dalam sesetengah kes, ada yang sudah sanggup untuk berderma, tetapi disebabkan rakan-rakan menakut-nakutkan dengan mengatakan tubuh tidak lagi mampu berfungsi seperti sedia kala menyebabkan keinginan itu terbantut. Proses mengharapkan orang ramai agar sanggup menderma organ mengambil masa yang lama. Setakat ini, kempen yang terlalu sedikit menyebabkan orang ramai tidak mendapat gambaran yang sebenar. Untuk tahun-tahun mendatang, diyakini akan lebih banyak orang yang mempunyai hati mulia seperti Wan Hafizah yang sanggup menderma sebahagian hatinya kepada seorang bayi yang tiada pertalian darah dengannya.

[Diubahsuaikan daripada rencana, Pendermaan Organ:

Antara Hambatan Agama dan Tuntutan Kemanusiaan, Dewan Masyarakat]

Soalan 2: Pemahaman

Soalan 2(a) – Petikan Umum

 

Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i)   Apakah maksud rangkai kata mencabuli kehormatan jenazah?

[2 markah]

(ii)  Mengapakah isu mengenai pemindahan dan pendermaan organ ini tidak seharusnya

dipertikaikan?

[3 markah]

(iii)   Pada pendapat anda, siapakah yang harus memainkan peranan untuk mendorong orang

ramai agar menderma organ?

[4 markah]

Soalan 2(b) – Petikan Drama

 

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i)   Nyatakan kejadian aneh yang berlaku dalam hujan ribut itu.

[2 markah]

(ii)   Pada pendapat anda, mengapakah ayahanda dan bonda melarang keras keinginan Tuk Mah

untuk menyertai Peran?

[3 markah]

(iii) Jelaskan satu persoalan daripada petikan di atas dan satu persoalan lain daripada keseluruhan

drama.

[4 markah]

Soalan 2(c) – Petikan Klasik

 

Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri.

Maka Laksamana pun lelah terdiri di atas talam itu. Maka Hang Jebat pun berbangkit lalu berdiri. Maka kata Hang Jebat, “Hai Laksamana, apa perimu akan membunuh aku? “Maka, Laksamana pun berkata, “Hai Si Jebat, bahawa tiada dengan kuasaku membunuh engkau; bahawa Tuhanku yang maha amat kuasa membunuh engkau! Insya-Allah Taala mati juga engkau dalam tanganku. “Maka kata Hang Jebat. “Hai Laksamana, sungguh-sungguh rupanya engkau hendak membunuh aku!” Maka kata Laksamana, “Mengapatah maka tiada sungguh? Jika tiada engkau mati olehku, aku mati olehmu, maka sudahlah pekerjaan ini.” Maka Hang Jebat pun memekis, katanya, “Cih! Si Jebat dengan Si Tuah hulubalang raja Melaka mati tiada berguna! Jika Si Jebat dengan Si Tuah gerangan dititahkan raja Melaka menyerang negeri orang, aku dua orang pun alah. “Maka kata Laksamana, “Sungguh seperti katamu itu; pada hatiku pun demikianlah. Sayang engkau berdosa. Jika lain daripada dosa ini, tiada engkau mati, barang tipunya dayaku pun kuperlepaskan juga engkau daripada mati.” Maka Hang Jebat pun menangis mendengar kata Laksamana demikian itu. Maka Laksamana pun menangis kasihan hatinya akan Hang Jebat. Maka kata Hang Jebat, “Aku pun kerana melihat engkau dibunuh oleh Bendahara tiada dengan dosanya; sebab itulah maka sakit hatiku. Akan istimewa aku pula orang permainan tiada akan dibunuhnya, kerana raja itu membunuh tiada dengan periksanya. Pada bicara hatiku, sedang engkau banyak kebaktianmu dan jasamu lagi dibunuh oleh raja, istimewa aku pula. Sebab pun kuperbuat demikian ini, sepala-pala nama jahat jangan kepalang, seperti pantun Melayu, rosak bawang ditimpa jambaknya; maka sempurnalah nama derhaka dan nama jahat.”

[Dipetik daripada Pertarugan Tuah dengan Jebat,

Dalam Antologi Anak Laut, DBP]

(i)   Apakah maksud rangkai kata sepala-pala nama jahat jangan kepalang berdasarkan petikan

di atas?

[2 markah]

(ii)  Mengapakah Hang Jebat menderhaka kepada sultan?

[3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, wajarkah Hang Jebat bertindak menentang pemerintah? Mengapa?

[3 markah]

Soalan 2(d) – Petikan Klasik

Baca petikan sajak di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan berikutnya dengan menggunakan perkataan sendiri.


Fokus Karangan PMR


TAJUK KARANGAN: ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB KITA

FOKUS KARANGAN: CARA-CARA MELESTARIKAN ALAM SEKITAR

FORMAT KARANGAN: SYARAHAN (SITUASI PERTANDINGAN)

[Ayat Format: Kata Alu-aluan] Yang Dihormati Tuan Pengerusi, Yang Berusaha Tuan Pengetua SMK Bukit Hijau, Encik Zainuddin bin Hj. Arshad, Guru Penasihat Kelab Rekreasi dan Alam Sekitar, Encik Kamaruddin bin Che Din, para hakim yang adil saksama, guru-guru, dan rakan pelajar.  Selamat pagi dan salam sejahtera.

[Ayat Format: Tajuk syarahan] Sempena Hari Alam Sekitar Sedunia, maka tajuk syarahan saya ialah ‘Alam Sekitar Tanggunjawab Kita’. [Ayat Rangsangan: Tajuk karangan] Tajuk ini amat sesuai untuk direnungi bersama memandangkan alam sekitar kita sedang menghadapi tahap pencemaran yang amat serius. [Ayat Huraian: Pandangan] Kita sedang mengalami suatu fenomena yang dikenali sebagai pemanasan global atau kesan rumah hijau. Saya pasti bahawa para hadirin turut mengalami dampaknya. Mungkin para hadirin akan tertanya-tanya prihatinkah manusia terhadap alam sekitar? [Ayat Arahan:Fokus karangan] Jadi, apakah yang patut kita lakukan? Bolehkah kita memainkan peranan dalam usaha melestarikan alam sekitar kita yang sudah tercemar ini?

Hadirin yang saya hormati,

[Ayat Topik: Idea karangan] Tanggungjawab perdana kita ialah menyahut seruan kerajaan dengan mengamalkan program kitar semula. [Ayat Huraian] Usahlah bebankan tanggungjawab pelestarian alam sekitar di pundak kerajaan semata-mata. Kita haruslah mengikis persepsi ini daripada kamus hidup kita dengan menjadi rakyat yang lebih prihatin terhadap alam sekitar. [Ayat Contoh] Kumpulkan dan asingkanlah bahan-bahan buangan ataupun terpakai di rumah. Bungkuslah barang-barang yang dapat dipergunakan ataupun dikitar semula seperti botol plastik, surat khabar lama, dan tin aluminium, secara berasingan . Kemudian, hantarlah barang-barang ini ke pusat kitar semula yang berhampiran. Jadikanlah aktiviti ini aktiviti keluarga bulanan. [Ayat Penyimpul: Kesan] Saya pasti, keceriaan alam sekitar dan keharmonian hidup kita terjamin!

[Ayat Topik] Seterusnya, pembakaran sampah sarap secara terbuka hendaklah kita elakkan. [Ayat Huraian] Kegiatan ini tidak sihat kerana bukan sahaja mencemari alam sekitar malah memudaratkan kesihatan manusia. Sudikah kita hidup di Bumi yang diselubungi jerebu? Jadi, marilah kita menjadi penghuni Bumi yang lebih bertanggungjawab. [Ayat Contoh] Usahlah bakar daun-daun kering, sampah, ataupun tayar buruk sewenang-wenang; kononnya hendak membasmi nyamuk aedes. Sebaliknya, buanglah sampah sarap ke dalam tong sampah secara sistematik. Pekerja majlis perbandaran akan memungut sampah sarap ke tapak pelupusan sampah. [Ayat Penyimpul: Kesan] Dengan ini, kebersihan alam sekitar dan kesihatan kita nescaya terpelihara!

[Ayat Topik] Satu langkah mudah yang dapat kita lakukan ialah penjimatan elektrik. [Ayat Huraian] Penggunaan elektrik secara membazir bukan sahaja meningkatkan kos kehidupan bahkan mencemari alam sekitar. Jika kita menjimatkan penggunaan tenaga elektrik, kita dapat mengurangkan pembakaran bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik di stesen jana kuasa elektrik. Jadi, amalkanlah langkah jimat cermat. [Ayat Contoh] Misalnya, tutuplah suis lampu, kipas, alat pendingin udara, dan sebagainya apabila tidak diperlukan. Amalkanlah penjimatan elektrik di rumah dan di sekolah. [Ayat Penyimpul] Kesannya, bukan sahaja sumber alam semula jadi dapat dijimatkan bahkan Bumi kita dapat diselamatkan.

Hadirin yang saya harmati,

[Ayat Kesimpulan] Sebagai akhirulkalam syarahan saya pada pagi ini, saya ingin mengingatkan semua warga dewan bahawa penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab kita bersama. [Ayat Cadangan: Nasihat] Umat manusia perlu ingat bahawa dia dilantik sebagai khalifah Allah di atas muka bumi yang juga milik Allah. Maka, manusia tidak sepatutnya bertindak beraja di mata, bersultan di hati terhadap alam sekitar. Marilah kita bersama-sama berganding bahu dan menggembleng tenaga untuk menyelamatkan Bumi kita dari sekarang juga. Biarpun kecil, sumbangan ini amat bermakna. [Ayat Harapan] Sebelum saya mengakhiri syarahan saya, renungilah serangkap sajak daripada saya yang berbunyi:

Ini laut kita, lindungilah daripada pencemaran,

ini hutan kita, lindungilah daripada pemusnahan,

ini sungai kita, lindungilah daripada pembuangan,

ini Bumi kita, lindungilah daripada penodaan.

[Ayat Format] Sekian, terima kasih.

Disumbangkan oleh Cikgu Khairul bin Junid (Guru Cemerang)

KARANGAN CONTOH BAHAN RANGSANGAN

Tajuk karangan: Gejala lepak

Fokus karangan: Kesan-kesannya

[Ayat Rangsangan] Dewasa ini, gejala lepak meniti bibir dalam kalangan masyarakat. [Ayat Arahan] Gejala ini mendatangkan dampak negatif kepada kaum remaja.

[Ayat Topik 1] Gejala lepak memang membuang masa remaja. [Ayat Huraian] Mereka hanya berborak-borak kosong di tepi jalan raya ataupun di kompleks beli-belah. [Ayat Topik 2] Implikasinya, pelajaran mereka terjejas. [Ayat Huraian] Hal ini demikian kerana mereka mengabaikan kerja rumah dan tidak menelaah pelajaran. [Ayat Topik 3] Selain itu, masalah sosial semakin meruncing. [Ayat Huraian] Rata-rata kaki lepak terbabit dalam jenayah seperti vandalisme dan gengsterisme. [Ayat Topik 4] Natijahnya, imej negara tercemar. [Ayat Huraian] Hal ini menjejaskan industri pelancongan kita kerana keselamatan mereka terancam.

[Ayat Cadangan] Oleh itu, gejala lepak ini hendaklah dibendung. [Ayat Harapan] Dengan ini, masa depan generasi muda dan negara terjamin.

Disumbangkan oleh Cikgu Nordin bin Hj. Ghazali

Hak Cipta Terpelihara www.karanganspm.com

Jika hendak memetik karangan ini untuk tujuan P&P, sila nyatakan sumbernya. Kerjasama anda dihargai.

KARANGAN JENIS PERBINCANGAN

Tajuk karangan: Amalan berjimat cermat

 

Fokus karangan: Cara-cara ibu bapa memupuk amalan berjimat cermat dalam kalangan anak

[Ayat Rangsangan] Amalan berjimat cermat memang menjadi agenda perdana dalam kehidupan seharian. [Ayat Huraian] Malangnya, anak-anak remaja bersikap membazir dan memboros dari segi perbelanjaan serta penggunaan air dan elektrik. Mereka seolah-olah tidak menghargai nilai wang dan sumber alam. Dalam konteks ini, ibu bapalah yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak agar menjadi insan yang mengamalkan budaya berjimat cermat dalam kehidupan. [Ayat Arahan] Persoalannya, bagaimanakah ibu bapa boleh melahirkan anak yang menghayati amalan berjimat cermat dalam segala aspek kehidupan?

[Ayat Topik 1] Antara langkah perdana dalam pemupukan amalan berjimat cermat dalam kalangan anak ialah ibu bapa perlu menjadi anjakan paradigma kepada anak mereka. [Ayat huraian] Mereka harus menjadi cermin perbandingan yang positif kepada anak-anak dalam segala aspek kehidupan kerana bapa borek anak rintik! [Ayat Contoh] Menurut pakar motivasi, Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah, setiap tindak-tanduk ataupun gerak-geri ibu bapa akan menjadi ikutan anak-anak. Misalnya, jika ayah bertelefon bimbit berjenama Nokia N95, anak lelaki pula hendak memiliki Nokia N97; jika ibu senantiasa tidak menutup pili air selepas menggunakannya, maka anak gadis pula akan senantiasa tidak menutup suis lampu. [Ayat Penyimpul] Jadi, ibu bapa haruslah menjadi contoh teladan yang sihat kepada anak.

[Ayat Topik 2] Selain menjadi modal insan yang ideal, ibu bapa perlu mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan seharian. [Ayat Huraian] Hal ini demikian kerana sikap boros tidak relevan lagi dalam kehidupan kita dalam zaman kegawatan ekonomi ini kerana mengundang musibah, iaitu kemiskinan dan kesengsaraan. [Ayat Contoh] Kita sering terdengar cerita seorang ayah berumah banglo dan berkereta mewah dahulu, tetapi sekarang berkain basah kering di pinggang. Kita bukan tidak boleh berkereta ataupun berumah, tetapi apa gunanya berkereta mewah dan berrumah banglo.  [Ayat Penyimpul] Pendek kata, anak-anak kita tidak akan mengamalkan sikap kesederhaan selagi ibu bapa mengagung-agungkan kemewahan.

[Ayat Topik 3] Ibu bapa juga perlu mengamalkan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dalam penerapan amalan berjimat cermat dalam kehidupan. [Ayat huraian] Dalam hal ini, ibu bapa perlu menekankan kepentingan 3R dalam usaha mencermatkan perbelanjaan dengan melibatkan semua ahli keluarga. [Ayat Contoh] Misalnya, anak-anak perlu dididik agar mengurangkan penggunaan air, tenaga elektrik, kertas tulisan, ubat gigi, syampu, pencuci muka, dan sebagainya. Selain itu, barang-barang terpakai seperti bekas air, beg sekolah, kasut dan sebagainya perlulah digunakan semula. Barang-barang yang tidak berguna pula dihantar ke pusat kitar semula.  [Ayat Penyimpul] Tegasnya, konsep  3R ini dapat memupuk tabiat berjimat cermat dalam kehidupan anak.

[Ayat Kesimpulan] Intihanya, kepentingan peranan ibu bapa dalam melahirkan anak yang berjimat cermat dalam kehidupan tidak dapat dinafikan. [Ayat Pandangan] Sesungguhnya, tabiat lama, yakni pembaziran dan pemborosan, sukar dikikis, tetapi boleh diubah secara beransur-ansur. [Ayat Cadangan] Dalam hal ini, ibu bapa perlu menonjolkan kesungguhan, kezaman, dan keiltizaman melalui teladan dan mengamalkannya sehingga konsep berjimat cermat ini menjadi sebahagian hidup kita. Pedoman orang tua-tua  “cermat masa banyak, jimat masa sedikit” dan “ingat sebelum kena, jimat sebelum habis” pula hendaklah dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita . [Ayat Harapan] Dengan ini, seisi keluarga dapat mencegap nikmat kebahagiaan, keharmonian dan kemakmuran.

Disumbangkan oleh Cikgu Mansor bin Tajuddin

Hak Cipta Terpelihara www.karanganspm.com

Jika hendak memetik karangan ini untuk tujuan P&P, sila nyatakan sumbernya. Kerjasama anda dihargai.

KARANGAN CONTOH GRED A

Tajuk karangan: Destinasi pelancongan bersejarah

Format karangan: Surat kiriman tidak rasmi

7, Jalan Nirvana,

Taman Nirvana,

71000 Melaka.

18 JULAI 2010.

Menemui sahabatku Dayang yang kini berada di Burnei, semoga sihat sentiasa. Saya sekeluarga di sini berada dalam keadaan sihat wal afiat.

Saudari,

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari kerana sudi menulis surat kepada saya tempoh hari. Saya kagum akan keistimewaan negara saudari. Dalam warkah saudari yang lepas, saudari ingin mengetahui keunikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Dalam warkah saya ini, saya akan menceritakan sebuah destinasi pelancongan yang kaya dengan nilai sejarah.

Salah sebuah destinasi pelancongan yang terkenal sebagai tempat bersejarah ialah negeri Melaka. Dengan kata lain, bagi mereka yang ingin menghayati tempat-tempat yang penuh dengan nilai sejarah, Melaka merupakan destinasi yang paling ideal. Selain sebagai tempat yang bersejarah, Melaka juga tersohor sebagai negeri yang kaya dengan tempat pelancongan, pusat beli-belah, dan rekreasi.

Saudari,

Melaka sememangnya kaya dengan kesan sejarahnya yang ditinggalkan oleh penjajah sejak 5 kurun yang lalu bermula dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka, Portugis, Belanda, dan era Kolonial Inggeris. Berhampiran dengan muara Sungai Melaka, medan bandar yang indah dengan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang berwarna merah dapat kita lihat. Di sini terdapat sebuah bangunan yang dahulunya pernah didiami oleh Gabenor Belanda, iaitu bangunan Stadhuys, yang telah dibina pada tahun 1650. Tidak jauh dari situ, kita akan melihat sebuah gereja yang besar, iaitu Christ Church, yang telah dibina pada tahun 1793. Gereja ini merupakan sebuah gereja Protestan yang tertua di Malaysia. Di kawasan medan ini juga, para pelancong dapat melihat sebuah menara jam yang bersejarah pada abad yang ke-19 dan sebuah Pancutan Air Ratu Victoria yang menarik ciptaannya.

Selain Gereja Christ Church, terdapat sebuah gereja lagi di Jalan Laksamana, iaitu Gereja St. Francis Xavier yang telah dibina pada tahun 1849. Manakala di atas Bukit St.Paul pula tersergam indah Gereja St. Paul. Di pekarangan gereja ini, para pengunjung dapat melihat sebuah boneka untuk memperingati St. Xavier dan kuburnya yang kosong. Di kaki bukit ini jelas dapat dilihat peninggalan pintu gerbang terakhir kubu Portugis yang kuat, iaitu A Famosa yang telah dibina pada pertengahan abad ke-16. Tidak jauh dari pintu gerbang ini, sebuah istana lama telah dibina semula berdasarkan istana Sultan Mansor Shah. Berhampiran dengan istana ini juga tersergam indah sebuah bangunan lama yang dinamakan Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan yang dijadikan sebuah muzium untuk memperingati sejarah perjuangan kemerdekaan negara.

Saudari,

Untuk pengetahuan saudari, tempat-tempat pelancongan yang lain yang mesti dikunjungi para pelancong termasuklah Bukit China, Dataran Belanda, Jonker Street, Melaka Street, Muzium Maritim Melaka, Taman Mini Malaysia, Masjid Pulau Melaka, Seri Malaysia Melaka, dan sebagainya. Di samping itu, negeri Melaka kaya dengan makanan tradisional, kebudayaan, dan perayaan keagamaan.

Jadi, saya berharap bahawa jika saudari ingin menghayati keisitimewaan destinasi pelancongan ini, bolehlah datang sendiri ke negeri ini.  Sebagai sahabat yang setia, saya mengalu-alukan kedatangan saudari dengan tangan terbuka. Luangkanlah sedikit masa dan kunjungilah negeri Melaka Bandar Bersejarah ini. Kata orang tua-tua, “Jauh perjalanan luas pemandangan!”.

Sampai di sini sahaja coretan saya buat saudari di sana. Dalam warkah ini, telah saya sertakan beberapa keping gambar tempat-tempat bersejarah. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam lembaran yang akan datang.

Sahabatmu,

Wahida

Disumbangkan oleh Cikgu Wahida binti Che’ Din

Hak Cipta Terpelihara www.karanganspm.com

Jika hendak memetik karangan ini untuk tujuan P&P, jika nyatakan sumbernya. Kerjasama anda dihargai.

Fokus BMPMR 2010 Membership

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

– Kemalangan Jalan Raya

Karangan Respons Terbuka / Umum

– Membalas Jasa Ibu Bapa

KAJIAN NOVEL (FOKUS TINGKATAN 2 & 3)

– sama ada binaan plot ataupun teknik plot + peristiwa / tema & peristiwa / latar masyarakat & contoh peristiwa / nilai keberanian

NOTA: KESEMUA TOPIK DI ATAS BUKANNYA SOALAN-SOALAN RAMALAN. TOPIK-TOPIK INI HANYA SEBAGAI PANDUAN UNTUK MEMBUAT PERSEDIAAN. SESAL DAHULU PENDAPATAN, SESAL KEMUDIAN TIDAK BERGUNA!!!

SISTEM BAHASA

1.0 KATA KERJA TERBITAN

1.1     temu

(a)    bertemu / menemui/ menemukan /  mempertemukan guru kaunseling

(b)    bertemu / menemui / menemukan /  mempertemukan kesalahan ejaan

(c)    bertemu / menemui/ menemukan /  mempertemukan anak dengan ibu

 

1.2 tanya

(a)    bertanya / bertanyakan / menanyai / menanyakan ibu bapanya

(c)    bertanya / bertanyakan / menanyai / menanyakan masalahnya

(d)    bertanya / bertanyakan / menanyai / menanyakan khabarnya

 

1.3     oleh

(a)    beroleh / memperoleh /  memperolehi kemenangan (KKI) 

(b)    beroleh / memperoleh /  memperolehi kejayaan (KKT)

 

1.3     beli

(a)    membeli / membelikan telefon bimbit untuk anaknya

(b)    membeli / membelikan anaknya telefon bimbit

 

1.4     dalam:

(a)    mendalami / mendalamkan bidang linguistik

(b)    mendalami / mendalamkan ilmu pengetahuan

(c) mendalamkan / memperdalam / memperdalamkan sungai

 

1.5     salah

(a)    menyalahi /  menyalahkan peraturan lalu lintas

(b)    menyalahi /  menyalahkan pihak sekolah

 

1.6     kirim

(a)    mengirimi / mengirimkan anaknya wang

(b) mengirimi / mengirimkan wang kepada anaknya

1.7     jatuh

(a)    menjatuhi / menjatuhkan pesalah itu hukuman penjara

(b) menjatuhi / menjatuhkan hukuman

 

1.8     jalan

(a)    menjalani / menjalankan pembedahan/hukuman/latihan

(b) menjalani / menjalankan tugas/tanggungjawab

 

1.9     ingat

(a)    mengingati / memperingati tragedi/peristiwa

(b) mengingati / mengingatkan / memperingati para peserta/pelajar agar …

(c) mengingati / mengingatkan / memperingati jasa bakti para pahlawan

1.10   cebur

(a)    menceburi / menceburkan bidang perniagaan

(b) menceburi / menceburkan diri dalam bidang perniagaan

 

1.11   jauh

(a)    menjauhi / menjauhkan penagih dadah

(b) menjauhi / menjauhkan diri daripada penagih dadah

 

1.12   baca

(a)    membaca / membacakan surat itu untuk ayahnya

(b) membaca / membacakan ayahnya surat itu

 

1.13   cerita

(a) menceritai /  menceritakan anak-anak buahnya riwayat hidupnya

(b)   menceritai /  menceritakan riwayat hidupnya kepada anak-anak buahnya

 

1.14   kotor

(a)    sampah sarap mengotori / mengotorkan sungai
(b)    penduduk kampung mengotori / mengotorkan sungai

 

1.15   cemar

(a)    perbuatan curangnya mencemari / mencemarkan imej keluarganya

(b)    dia mencemari / mencemarkan imej keluarganya

 

1.16   basah

(a)    keringat membasahi / membasahkan tubuhnya

(b)    dia membasahi / membasahkan tubuhnya

 

1.17   hias

(a)    ayah menghias / menghiasi / menghiaskan halaman rumah dengan pokok-pokok hiasan

(b)    ayah menghias / menghiasi / menghiaskan pokok-pokok hiasan di halaman rumah

(c)    pokok-pokok rumah menghias / menghiasi / menghiaskan halaman rumahnya

1.18   pagar

(a)    Pak Abu memagar / memagari / memagarkan kebunnya dengan pokok-pokok buluh

(b)    Pak Abu memagar / memagari / memagarkan pokok-pokok buluh di kebunnya

(c)    pokok-pokok buluh memagar / memagari / memagarkan kebun Pak Abu

 

1.19   terang

(a)    lampu minyak menerangi / menerangkan ruang tamu

(b) menerangi / menerangkan fenomena kesan rumah hijau

 

1.20   baik

(a) membaiki / membaikkan jalan raya yang rosak

(b) membaiki / membaikkan penyakit (bkn kesihatan)

1.21   halus

(a) menghalusi / menghaluskan perkara itu

(b) menghalusi / menghaluskan mata pensilnya

 

1.22   beri

(a) memberi /  memberikan anaknya nasihat

(b) memberi /  memberikan nasihat kepada anaknya

 

1.23   serta

(a)    menyertai / menyertakan peraduan itu

(b)    menyertai / menyertakan sijil-sijil peperiksaan bersama-sama borang permohonan

 

1.24   anugerah

(a) menganugerahi / menganugerahkan pahlawan itu pingat kehormatan

(b)    menganugerahi / menganugerahkan pingat kehormatan kepada pahlawan itu

 

1.25   hidang

(a)    menghidangi / menghidangkan tetamu itu sepinggan kuih

(b)    menghidangi / menghidangkan sepinggan kuih kepada tetamu itu

 

 

1.26   cucur

(a)    mencucuri / mencucurkan kami rahmat

(b)    mencucuri / mencucurkan rahmat kepada kami

 

1.27   hamba

(a)    memperhamba / memperhambakan orang gajinya

(b)    memperhamba / memperhambakan dirinya kepada sultan

1.28   isteri

(a)    memperisteri / memperisterkan gadis kampung

(b)    memperisteri / memperisterkan anak lelakinya dengan gadis dari seberang

1.29   suami

(a)    mempersuami / mempersuamikan pemain bola sepak yang terkenal itu

(b)    mempersuami / mempersuamikan anak gadisnya dengan seorang doktor

 

1.30   dua

(a)    menduakan / memperdua Tuhan

(b)    menduakan / memperdua / memperduakan hasil / untung

1.31 lupa

(a)        melupai / melupakan peristiwa itu

(b)       melupai / melupakanpesanan ibunya

2.0  KATA NAMA TERBITAN

2.1     temu(a)  (mereka) bertemu  > pertemuan

(b)    menemukan (kesalahan ejaan)      >  penemuan

2.2     kembang

(a)  (bahasa Melayu) berkembang           > perkembangan

(b)  mengembangkan (agama Islam)        > pengembangan

2.3     langgar

(a)  berlanggar (bkn kenderaan)  > perlanggaran

(b)  melanggar (bkn peraturan)     > pelanggaran

2.4     air

(a)  berair (bkn laut)       >  perairan

(b) mengairi (bkn tanah pertanian)      > pengairan

2.5     buat

(a)  berbuat (salah laku)         > perbuatan

(b)    membuat (kerusi meja)     > pembuatan

2.6     siar

(a)  bersiar-siar             >  persiaran

(b)  menyiarkan (berita)      > penyiaran

NOTA: bkn = berkenaan

3.0 PENGIMBUHAN

3.1   membaiki / membaikkan / memperbaiki kereta yang rosak

3.3   menyetujui / mempersetujui rancangannya

3.4   menghidap / menghidapi penyakit

3.5   meyakinkan / menyakinkan ibu bapanya

3.6   meyakini / menyakini kejujurannya

3.7   menghadkan / mengehadkan bilangan peserta

3.8   merancang / merancangkan pembangunan

3.9   beroleh / memperoleh / memperolehi kejayaan

3.10 memperlahan / memperlahankan kenderaannya

3.11 merunding / merundingkan projek itu

3.12 membanyakkan / memperbanyak / memperbanyakkan bahan makanan

3.13 menggiatkan / mempergiat / mempergiatkan usaha

3.14 mencontoh / mencontohi gaya pakaian bintang filem

3.15 menguasai / memperkuasai perlawanan

3.16 mendalami /mendalamkan /  memperdalami bidang bahasa

3.17 mengakui / memperakui kesalahannya

3.18 memperakui / memperakukan mutu barangan

3.19 menghalusi / memperhalusi perkara itu

3.20 merindui / merindukan anak bongsunya

3.21 membasmi / membasmikan nyamuk

3.22 membanteras / membanteraskan jenayah

3.23 memberantas / memberantaskan perosak tanaman

3.24 memperalat / memperalatkan pemuda-pemuda itu

3.25 memperdaya / memperdayakan anak-anak gadis

3.26 memperkacang / memperkacangkan harta orang tuanya

3.27 mempercepat / mempercepatkan langkahnya

3.28 memperkemas / memperkemaskan kamat bacaannya

3.29 memperkebuni / memperkebunkan tanah terbiar itu

3.30 pekarangan / perkarangan istana

3.31 pelantikan / perlantikan pengerusi

3.32 destinasipelancongan / perlancongan

3.33 kawasan pedalaman / pendalaman

3.34 kerja-kerja pedalaman / pendalaman dasar sungai

3.35 pelumbaan / perlumbaan haram

3.36 pelaksanaan / perlaksanaan projek pembangunan

AKAN DISAMBUNG …

SOALAN PENGGUNAAN KATA DALAM AYAT